Skip to Main Content

Office of Mental Health

Enfòmasyon Sou OMH

Eta New York gen yon gwo sistèm sante mantal ki gen anpil aspè epi ki sèvi plis pase 700,000 moun chak ane. Biwo Sante Mantal (OMH) opere sant sikyatrik yo tout kote nan Eta a, epitou li kontwole, sètifye ak sipèvize plis pase 4,500 pwogram gouvènman lokal yo ak ajans ki pa komèsyal yo opere. Pwogram sa yo gen ladan anpil kalite pwogram pou pasyan ki entène ak pasyan ki pa entène, ijans, sipò kominote, pwogram rezidansyèl ak pwogram swen pou fanmi.

Si ou gen kesyon konsènan sèvis sante mantal, pou jwenn yon pwofesyonèl sèvis sante mantal oswa pou fè yon plent, rele Relasyon Kliyantèl OMH:

9:00 AM to 9:00 PM, Lendi jiska Vandredi

Apre lè biwo fèmen rele gratis nan

1-800-597-8481

Enfòmasyon Sou Sèvis Aksè Nan Lang OMH

NYS OMH tout sa ki posib pou yo respekte manda ak egzijans Dekrè Egzekitif Nimewo 26Leaving OMH site. Nou bay dokiman ak resous pou Sèvis Aksè nan Lang pou OMH itilize. Si ou gen nenpòt kesyon konsènan Dekrè Egzekitif 26 la, tanpri kontakte Biwo Konpetans Kiltirèl (Bureau of Cultural Competence):

(518) 473-4144

Tanpri rele nou pou jwenn sèvis èd gratis nan lang nan nimewo:

(800) 597-8481

Depi 9:00 AM jiska 9:00 PM, Lendi jiska Vandredi

Règleman Eta New York se pou bay aksè nan lang nan sèvis ak pwogram piblik yo. Si ou panse nou pa t ba ou sèvis entèpretasyon an kòmsadwa, oswa si ou panse nou te ba ou refi pou yon dokiman tradui ki disponib, tanpri mande fòm plent nou pou ban nou remak ou.

Fòm Plent:

Aranjman Rezonab nan Pwogram ak Sèvis Leta - Enfòmasyon pou Pran Kontak:

Reprezantan Ajans lan pou Aranjman Rezonab [Designee for Reasonable Accommodations (DRA)] ak Kowòdonatè Lwa Anfavè Ameriken Andikape (Disabilities Act Coordinator) (Kowòdonatè ADA) idantifye anba la a. Moun sa a ap kapab ba ou enfòmasyon ak fòm pou mande aranjman rezonab epitou pou fè doleyans pou refi yo ba ou pou demann aranjman.

Non Kowòdonatè DRA/ADA: James Plastiras
Enfòmasyon pou Kontakte Kowòdonatè DRA/ADA: (518) 474-6540